Leestijd 2 - 3 min
Eén aanmeldteam van onderwijs en zorg: ieder kind op de juiste plek
Mieke en Cindy

Waar is een kind het beste op de plek? Die vraag staat centraal in het overleg van het centraal aanmeldteam, dat de instroom in IKC IJmond goed wil stroomlijnen. Zorgcoördinator Cindy Swallow van Aloysius en leerkracht en intern begeleider Mieke van Krugten van IJmare vertellen er meer over.

Om goed te kunnen bieden wat een kind nodig heeft, worden alle kinderen voor aanmelding uitgebreid besproken in het centraal aanmeldteam. Dan is veelal de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband die nodig is voor plaatsing in het gespecialiseerd onderwijs al geregeld, of onderweg.

Aansluit bij onderwijsbehoeften

Heel zorgvuldig bespreken de collega’s wat de reguliere basisschool allemaal heeft ingezet om een kind passend onderwijs te bieden, of en welke jeugdhulp of behandeling er ingezet is, of aanvullende informatie nodig is en welk aanbod van IKC IJmond het beste zou passen: speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of een combinatie van onderwijs en behandeling.

Cindy: “Voor jonge kinderen hebben we de onderwijszorgklas, voor de middenbouw de catamarangroep en voor de bovenbouw nu de Topklas. Dit zijn allemaal voorbeelden van onderwijs en vormen van jeugdhulp of behandeling. De onderwijszorgklas is een mix van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs; zeker bij jonge kinderen weet je vaak nog niet welke uitstroom het beste past.”

“Wat kunnen we wel en hoe maken we het passend?”

Wat is wél mogelijk?

Het woord ‘wachtlijst’ komt geregeld voorbij: net als in veel andere delen van Nederland staat ook de jeugdzorg in de regio IJmond onder druk. Dankzij de combinatie van onderwijs en behandeling kan IKC IJmond best veel bieden, maar ook hier zitten groepen soms vol. Niettemin kijken alle teamleden steeds wat wél mogelijk is voor een kind.

“Wat kunnen we wel en hoe maken we het passend?”, verwoordt Mieke van Krugten. Zo ontstond ook de Topklaspilot. Zonder dat aanbod, hadden leerlingen waarschijnlijk thuisgezeten. “Alternatieven zijn er namelijk niet altijd. Ook zorgboerderijen in de regio zitten overvol”, schetst Mieke.
“Het lukte dit jaar om een jongen die al twee jaar thuiszat en die veel schoolangst had, toch weer de school in te krijgen”, vertelt Cindy. “Hij komt nu met veel ondersteuning weer drie dagen naar de Topklas en durft weer.”

Steeds meer één aanpak

“Het centraal aanmeldteam draait nu voor het tweede schooljaar”, vertelt Cindy. Ook anderszins zoeken de samenwerkingspartners elkaar intensiever op. “We stemmen onze aanpak op elkaar af en doen ook scholing samen.”

Met collega-integrale kindcentra in Beverwijk en Haarlem wordt ook gekeken naar een dekkend aanbod in de regio, om alle kinderen passend gespecialiseerd onderwijs te kunnen bieden. Zo biedt Beverwijk mixgroepen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en is Focus in Haarlem gespecialiseerd in onderwijszorg voor kinderen met autisme.

Terugplaatsing naar regulier

De grote vraag naar gespecialiseerd onderwijs gaat vooral over ‘gedrag’. Het lukt reguliere basisscholen steeds beter om tegemoet te komen aan kinderen die extra onderwijsbehoeften hebben op het cognitieve vlak, merkt Mieke. Zij is namens het Samenwerkingsverband PO IJmond terugplaatsingscoördinator, om de overstap van gespecialiseerd onderwijs naar regulier goed te begeleiden.

“Soms lukt het de eigen basisschool niet om de gewenste ondersteuning te bieden, maar een andere in de buurt wel. Dat heeft soms ook te maken met het onderwijsconcept. Een kind met bijvoorbeeld autisme gedijt beter in onderwijs met veel structuur.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Marieke Wijntjes
eerder verschenen Jaarmagazine 2023-2024