Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Absentie en verlof van een kind

 

Afspraken bij afwezigheid door ziekte

Bij ziekte van kinderen kunt u dat doorgeven aan de eigen leerkracht. Het telefoonnummer van de leerkracht vindt u onderaan een e-mail die u eerder heeft ontvangen of is met u gedeeld aan het begin van het schooljaar. Wilt u er rekening mee houden dat u uw kind afmeldt bij de leerkracht die op dié dag aan het werk is.

Deze meldingsplicht geldt natuurlijk ook voor een bezoek aan dokter, tandarts e.d.

 

Leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat het kind onderwijs moet volgen. Kinderen mogen dus nooit zomaar wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

 

Verlofmogelijkheden

Voor onderstaande aangelegenheden kan er voor één dag verlof aangevraagd worden:

 • een verhuizing van het gezin;
 • plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar).
 • Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens "andere gewichtige omstandigheden‟ dient zo spoedig mogelijk bij de locatiecoordinator te worden ingediend.

 

De volgende situaties zijn geen "gewichtige omstandigheden‟:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding of op uitnodiging (als cadeautje);
 • vakantie tijdens onderwijstijd bij gebrek aan andere boekings-mogelijkheden;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij is of nog vrij zijn.

 

Vakantieverlof

Voor vakantie tijdens onderwijs kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als het kind tijdens de vakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per jaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in dat jaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden toegevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder zijn er de volgende voorwaarden:

 • de verlofperiode mag maximaal 10 onderwijsdagen beslaan;
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het onderwijsjaar vallen.

 

Indienen aanvraag

Het aanvraagformulier kunt u opvragen bij de leerkracht van uw kind. De volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, kunt u bij de leerkracht in leveren. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag.

 

Melding naar leerplichtambtenaar

Bij (sterk vermoeden van) ongeoorloofd verzuim of het frequent te laat komen, zelfs na herhaaldelijk attenderen, wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

 

Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling

Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar ongeoorloofd verzuim te melden. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.